INDUSTRIAL SERVICES BESTEVAER B.V. BESTEVAER TRADE COMPANY

1. Alle aanbiedingen, offertes, verleende opdrachten, over­een­komsten en de uitvoe­ring daar­van worden uit­sluitend beheerst

door de onderha­vige voorwaar­den. Afwijkingen of aanvullingen dienen uit­druk­kelijk sch­ri­fte­lijk met ons overeen­gekomen te worden.

2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden ver­staan iedere (rechts)per­soon, die met ons een overeen­komst heeft afgeslo­ten,

respec­tieve­lijk wenst af te sluiten.

3. Overeengekomen veranderingen of aanvullingen gelden nimmer voor meer dan een bestelling of opdracht tenzij wederom telkenmale

schriftelijk bevestigd.

4. Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de afnemer te worden overlegd.

Bij offer­tes, orderbevestiging/opdrachtformulieren en overeenkomsten worden deze voorwaar­den bijge­voegd en zal expliciet naar

de vindplaats van deze voorwaar­den verwezen worden.

1. Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen monde­linge aanbiedingen en

offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers en/of werknemers van ons zijn vrijblijvend.

2. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schrif­te­lijk is bevestigd.

3. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijs­lijs­ten e.d. verplich­ten ons niet tot levering c.q. accepta­tie van de order.

4. Wij behouden ons het recht voor om be­stel­lingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren..

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat wij een op­dracht schri­ftelijk hebben aanvaard,

respectie­ve­lijk hebben bevestigd, dan wel doordat wij geheel of gedeel­telijk aan een opdracht tot levering voldoen. Ten aanzien

van telefonische orders/opdrachten gelden de daarvan door ons opgemaakte stukken als opdrachtbevestiging.

2. De opdracht­bevestiging wordt geacht de over­eenkomst juist en volle­dig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid

van de inhoud van een schrif­telijke bevesti­ging wordt ontkend, zijn partijen hier­aan gebonden.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door ons, ons perso­neel of namens ons­ gedaan door onze verko­pers, agenten, verte­gen­woordi­gers of andere tus­senper­sonen, binden ons slec­hts indien deze door ons schrifte­lijk zijn beves­tigd, dan wel doordat wij geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoe­ring geven.

4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als op­drachtbe­ves­tiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeen­komst juist en volledig weer te geven.

5. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aan­geno­men, wordt gewone handelskwaliteit gele­verd. Ten aanzien van alle aangeboden te leveren zaken gelden naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van zaken. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afwijkingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden; dergelijke afwijkingen ontslaan de afnemer nimmer van zijn verplichting uit de overeenkomst.

6. Wij zijn niet verplicht de van de afnemer of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en mogen op de juistheid daarvan afgaan. Onze afnemer vrijwaart ons, met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

7. Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. Deze monsters zijn echter niet bepalend voor de samen­stelling en/of kwaliteit..

1. Indien de financiële positie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van ons, behouden wij ons het recht voor aan de afnemer zekerheid te vragen voor betaling van de door ons voor hem gemaakte en nog te maken kosten, door middel van afgifte van een bankgarantie aan ons dan wel door betaling van het overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag. Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is voldaan.

2. Indien binnen drie maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de afnemer zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd. De afnemer is aansprakelijk voor al onze kosten

en schade voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging..

Wij zijn bevoegd om indien wij dit nood­zakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uit­voering van de overeenkomst anderen

in te schake­len, waarvan de kosten aan de afnemer zullen wor­den doorbe­rekend conform de verstrekte prijsopga­ven. Een en ander gebeurt zonodig in overleg. Dit laat onverlet het recht van de afnemer de overeenkomst om die reden te ontbinden onder vergoeding van het reeds gepresteerde c.q. geleverde..

Wij worden geacht geheel aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid zaken te hebben voldaan,

ook wanneer wij tot 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren. Afwijkingen in de over- of ondermaat worden

niet nader verrekend..

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens afnemer worden aange­bracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsop­gave kon worden gere­kend, worden de afnemer extra in

reke­ning ge­brac­ht.

2. Door de afnemer, na het verstrekken van de op­drach­t, alsnog ver­langde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de afnemer tij­dig en schri­fte­lijk aan ons ter kennis zijn ge­brach­t. Worden ze monde­ling of per tele­foon door­gege­ven, dan is het risico

voor de tenuitvoer­legging der wijzi­gingen voor rekening van de afnemer­.

3. De meerdere of mindere kosten uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen.

De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik, waarop vaststond dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.

4. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door ons, buiten onze

verant­woorde­lijkheid, wordt over­schre­den.

5. Indien na het aanvaarden van de order, de order door de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd om redenen die buiten onze risicosfeer liggen, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze afnemer..

1. Door onze afnemer of namens hem aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in, of aan het door ons te vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten ons in de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% (indien er

geen ander percentage is overeengekomen) tijdig, gratis en franco onze fabriek worden geleverd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere zaken en voor de toepasbaarheid daarvan, onverminderd onze gehoudenheid op grond van de van ons te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid om bij constatering van deze gebreken of de onbruikbaarheid de afnemer hierop te wijzen. Wij mogen er van uitgaan, dat deze onderdelen zonder problemen in, op of aan het te vervaardigen, te monteren of te verwerken zijn, behoudens andersluidende, schriftelijke overeengekomen bepalingen.

2. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door ons niet te verwerken of te gebruiken zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, behouden wij ons het recht voor de schade als gevolg van deze stilstand op de afnemer te verhalen.

3. Wij zullen het te vervaardigen eerst in productie nemen, wanneer de verstrekte proefserie door de afnemer is goedgekeurd en hij ons schriftelijk zulks heeft bericht. .

1. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbie­ding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs

onvoor­zienbare prijsstijging van grond­stoffen, (hulp)materialen, onder­delen, vervoerskos­ten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoer­sen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben onder­gaan, zijn wij gerechtigd deze

verho­ging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijs­verhogingen bij de

order­be­vestiging moeten worden ver­meld.

3. In het geval van een kostprijsverhoging conform lid 2, is de afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annule­ren door middel van een aange­tekend schrijven, en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepres­teerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

4. Een overeengekomen prijs is voor ons­ slech­ts bindend onder het uitdrukkelijke­ voorbe­houd, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één op­dracht van ons besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald. .

11. Wij behouden ons het recht voor bestellingen met een totaalwaarde die de € 250,00 niet overschrijdt zonder opgaaf van redenen onder rembours te verzenden, na afnemer van de datum van verzending op de hoogte te hebben gesteld. Ingeval van spoedzendingen per spoorexpresse of ijlbode zullen wij te dier zake door ons gemaakte kosten boven eventueel de werkelijke vervoerskosten aan de afnemer in rekening brengen met een minimum van € 7,50 voor een zending met een factuurbedrag lager dan € 50,- netto. Het voorgaande geldt tevens onverkort ingeval bij overeenkomst geregeld zou zijn dat alle leveranties altijd franco zouden geschieden..

1. Indien wij voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereedschap en dergelijke moeten zorgdragen, zullen wij met de vervaardiging eerst hoeven te beginnen nadat onze afnemer ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in vervaardigings-kosten heeft betaald. Evenzo zullen wij met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan matrijzen, vormen, hulpgereedschap en

dergelijke eerst een aanvang behoeven te maken, nadat de hiervoor verschuldigde (zonodig geschatte) kosten zijn voldaan. Is voor de werkzaamheden geen uitdrukkelijke prijs overeengekomen, dan betaalt de afnemer ons op eerste verzoek een door ons vast te stellen voorschot op de kosten.

2. Matrijzen, vormen, hulpgereedschap en dergelijke blijven ons onvervreemdbaar eigendom tenzij schriftelijk is overeengekomen

dat deze aan onze afnemer toebehoren of, na verloop van een bepaalde periode aan hem zullen gaan toebehoren.

3. In gevallen waarin onze afnemer de matrijs, de vorm, het hulpgereedschap en dergelijke levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd nadat onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.

4. Indien onze afnemer niet binnen drie jaren na aflevering van de laatste bestelling schriftelijk om teruggave van de matrijs, de vorm

of het hulpgereedschap, als bedoeld in bovenstaande bepaling, heeft verzocht zijn deze ons eigendom geworden en vervalt onze verplichting tot teruggave.

5. Voor verlies of beschadiging van matrijzen, vormen, hulpgereedschap en dergelijke zijn wij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld onzerzijds. In die gevallen worden de zaken naar onze keus hersteld of vervangen. Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding zijn wij niet gehouden.

6. Bij de beoordeling van verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume als de arbeidsintensiteit. Zolang een matrijs, vorm, hulpgereedschap en dergelijke naar de zojuist vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de ermee te vervaardigen producten de onderhoudskosten voor onze rekening, gedurende een periode van twee jaar na het eerste gebruik. Matrijzen, vormen, hulpgereedschappen en dergelijke die naar

voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door ons niet meer te worden teruggegeven en mogen

door ons vernietigd worden zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden zijn.

1. Op alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoort, door ons vervaardigd in het kader van de opdracht of bestelling behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudi­ging, openbaarmaking en kopiëren, op welke

wijze dan ook, is slechts toege­staan met onze uit­drukkelijke schrifte­lijke toestemming. De tekeningen enz. dienen op ons eerste

verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven.

2. De in het eerste lid bedoelde tekeningen, schema’s, monsters, modellen etc. blijven ons onvervreemdbaar eigendom

3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de afnemer ons boete van € 50.000,- verschuldigd onverminderd ons

recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

4. Ingeval van fabricage van producten naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, door ons van onze afnemer ontvangen of via hem van derden, staat onze afnemer er voor in dat voor vervaardiging en/of levering

van die producten geen octrooi-, merken- of gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en

vrijwaart onze afnemer ons tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.

5. Partijen zijn verplicht elkaar terstond in kennis te stellen indien derden bezwaren maken tegen vervaardiging en/of levering van onze producten. .

1. Met betrekking tot de door ons geleverde zaken zijn uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing.

2. De garantie met betrekking tot de door ons geleverde zaken­ beperkt zich, zowel wat betreft de duur als de inhoud, tot de garantie toegekend bij de opdrachtbevestiging, factuur of in separate garantiebewijzen of -verklaringen. Wij staan gedurende de aldaar genoemde termijn in voor de deugdelijkheid van de door ons ontwikkelde en geproduceerde zaken, dan wel de door ons ver­richte bewerkingen, alsmede voor de kwaliteit, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ons te dier zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot vervanging dan wel herstel, behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsregelingen en de gevallen waarin voor onze aansprakelijkheden een verzekering is afgesloten.

3. Voor door ons geleverde maar niet door ons geproduceerde zaken geldt de garantietermijn als door de fabrikant, importeur of onze leverancier is vastgesteld. .

1. Indien zaken zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur -eventueel verhoogd met kosten en/of schaden- volledig is voldaan, blijven deze zaken onze eigendom tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de zaken niet volledig heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder

welke titel dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

2. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een afnemer is deze verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.

3. Blijft de afnemer in gebreke aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan zijn wij gerechtigd deze zaken terug te halen of te doen terug halen, waaraan de afnemer nu voor alsdan toezegt zijn medewerking te verlenen. Eventuele schade, winstderving etc. als gevolg van zijn in gebreke blijven, is voor rekening van de afnemer. .

1. Behoudens onze verantwoordelijkheid krach­tens dwin­gende wette­lijke bepalingen en alge­meen gel­dende regels van redelijk­heid en

billijkheid zijn wij niet gehou­den tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfs­scha­de, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die mocht ont­staan als direct of

indi­rect gevolg van:

a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nako­ming, zoals verder in deze voorwaarden is omschre­ven.

b) Daden of nalatigheden van de afnemer, diens onder­geschik­ten, dan wel andere personen die door of vanwege hem

zijn tewerk­ge­steld.

c) Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de afnemer bij goedkeuring van het desbe­treffende ontwerp niet

zijn geconstateerd.

2. Onze aansprakelijkheid reikt nimmer verder dan die van onze leveran­ciers.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door ons geleverde zaken tijdens een niet door ons verzorgd transport.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor on­oordeelkun­dige, fou­tie­ve installa­tie door derden van door ons gele­verde zaken.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optre­den als gevolg van een onoordeel­kundig, onjuist gebruik van de

geleverde zaken of door de onge­schiktheid van de geleverde zaken voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

6. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen enzovoort of adviezen, ons door of namens afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.

7. Hoewel wij naar beste weten onze adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten en zaken verstrekken, aanvaarden wij, behalve ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds, geen enkele aansprakelijkheid voor schade, directe of indirecte, door welk gebruik dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht.

8. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde be­perkt tot het be­drag waar­voor wij verze­kerd zijn.

9. Dit artikel is ten aanzien van meer- en minder­werk van overeen­kom­stige toepas­sing. .

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt ver­staan: een tekort­ko­ming die niet te wijten is onze schuld en die noch krach­tens wet, rechts­hande­ling of in het maatschappe­lijke ver­keer gel­dende opvat­tingen voor onze reke­ning behoort te komen. Oorza­ken van niet toere­kenbare tekortko­min­gen zijn o.a. werksta­king, boven­matig ziektever­zuim van ons personeel, trans­portmoei­lijkhe­den, extreme weersom­stan­dighe­den, brand, overheids­maat­re­ge­len, waar­onder in ieder geval in- en uit­voer­verboden, contin­gente­ringen

en be­drijfsstoringen bij ons bedrijf c.q. bij onze leve­ran­ciers, als­mede het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen van leveranciers of de levering van matrijzen, vormen, mallen, machinesof andere productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of invloedssfeer vallen en/of waarvan in redelijkheid van ons niet verwacht mag en kan worden dat wij invloeden daarop uitoefenen.

2. De partij die meent dat er sprake is/zal zijn van een situatie als bedoeld in dit artikel dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

3. Indien de oor­zaak van de niet toe­rekenba­re tekort­koming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoe­ring van de over­een­komst zolang op te schorten, totdat de om­standigheid die de tekort­koming in de nakoming ople­vert zich niet meer voordoet.

4. Is de situatie van de niet toerekenbare tekort­ko­ming in de nako­ming van blijvende aard, dan kunnen par­tijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daar­aan verbonden gevol­gen.

5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de presta­ties die bij de uitvoering van de betref­fen­de overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is ge­bleken.

6. Wij hebben het recht ons ook op een niet toereken­ba­re tekort­koming in de nakoming te be­roepen­ in­dien de omstan­digheid die de niet toereken­bare tekort­koming in de nakoming ople­vert intreedt nadat de presta­tie door ons geleverd had moeten zijn. .

1. Reclames over onjuiste uitvoering van orders, over kwaliteit van de geleverde zaken enz. moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen

8 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk aan ons worden gemeld. Latere reclames behoeven door ons behoudens het hierna-volgende niet meer in behandeling te worden genomen.

2. Indien onze afnemer door bijzondere omstandigheden niet in staat is de zending binnen de gestelde termijn te controleren, kan hem op zijn schriftelijk verzoek binnen die tijd door ons schriftelijk een langere termijn worden gegund.

3. Indien tijdig is gereclameerd en de zaken materiaal- en/of fabricagefouten vertonen, wordt eenmalig als schadeloosstelling voor kosteloze reparatie of gehele of gedeeltelijke gratis herlevering (naar onze keuze) zorggedragen. Tot enig verdere verplichting tot schadevergoeding zijn wij niet gehouden.

4. Wanneer na het verstrijken van de reclametijd een klacht over de geleverde zaak door de afnemer wordt ingediend en wanneer deze door ons wordt erkend, zal bij vergoeding, reparatie of herlevering door ons een door ons te bepalen bedrag in mindering worden gebracht in relatie tot de periode waarin de zaak goed heeft gefunctioneerd.

5. Een eventuele reclame ontheft de afnemer nooit van zijn betalingsverplichtingen.

6. Op de afnemer rust de bewijslast dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door ons zijn geleverd. Op de afnemer rust voorts de last de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken aan te tonen..

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige korting, op onze bank- of girorekening. Wij zijn steeds gerechtigd vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling te vorderen alvorens tot in productie of levering over te gaan, dan wel onder rembours te leveren.

2. Iedere betaling van de afnemer strekt pri­mair ter voldoening van de door hem verschuldig­de inte­rest alsmede van de door ons

ge­maakte invor­de­rin­gs­kosten en/of administratie­kosten en worden daar­na in minde­ring gebracht op de oudste openstaan­de

vorde­ring.

3. In gevallen dat de afnemer:

a. in staat van faillissement wordt ver­klaard, tot boe­del­af­stand over­gaat, een verzoek tot surséance van beta­ling in­dient,

dan­ wel beslag op het geheel of een ge­deelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder cu­ratele wordt ge­steld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplich­ting niet nakomt;.

3. In gevallen dat de afnemer:

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan bin­nen de daar­voor gestelde ter­mijn te vol­doen;

e. overgaat tot staking of over­dracht van zijn be­drijf of een belang­rijk gedeelte daarvan, daaronder begre­pen de inbreng

van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de

doelstelling van zijn bedrijf;

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige in­gebreke­stel­ling of rechter­lij­ke tussen­komst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag ver­schuldigd door de afnemer op grond van de door ons ver­richte leverin­gen ter­stond en zonder dat enige waar­schuwing of ingebreke­stel­ling nodig is in

zijn geheel op te eisen, alles onver­minderd ons recht op vergoe­ding van kos­ten, schaden en interes­ten.

4. Indien de afnemer niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet is hij van rechtswege in verzuim waarbij alle door hem aan ons te betalen sommen direct opeisbaar worden. Wij zijn gerechtigd in dat geval de uitvoering van alle voor afnemer aanvaarde opdrachten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden dan wel daarvoor een voor ons aanvaardbare zekerheid is gesteld, een en ander binnen een door ons nader te nomen termijn. Wordt deze overschreden dan zijn wij gerechtigd de bedoelde opdrachten niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen.

5. Over alle opeisbare bedragen is de afnemer, te rekenen vanaf de vervaldag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand tot aan het moment waarop betaling heeft plaatsgehad.

6. Voor rekening van de afnemer komen voorts alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, welke laatste worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-. .

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aange­gaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde af­nemers, is het Neder­landse recht van toepassing.

2. Terzake van de uitleg van internationale handelster­men, is de laatste versie van de Incoterms 2000 zoals samen­gesteld door de Interna­tionale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing. .

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke sle­ch­ts door een partij als zodanig beschouwd worden, voort­vloei­ende uit of verband houden­de met de over­eenkomst waarop deze voorwaarden van toe­passing zijn, zowel van feitelij­ke als juridische aard, zullen wor­den beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem, zulks voorzo­ver de wet­telijke bepa­lingen dit toe­staan.

2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, vol­gens de norma­le kompetentiere­gels-bevoeg­de bur­ger­lijke rechter, dan wel te laten be­slechten mid­dels arbi­tra­ge of bindend advies..